» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» เงินยืมประเภทต่างๆ
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพานิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่


 ค้นหาข่าว:

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2

Update news:
03 ก.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 11 ]

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1

Update news:
03 ก.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 15 ]

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
การจัดจ้างทำแบบพิมพ์ทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 13 รายการ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์
Update news:
25 มิ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 57 ]

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (25 มิ.ย. 2557)
Update news:
25 มิ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 40 ]

ปรับอัตราเงินเดือน
ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และปรับอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญก่อนวันที่ 1 ม.ค. 56 และ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 57
Update news:
25 มิ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 98 ]

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
(23 มิ.ย. 57)
Update news:
23 มิ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 91 ]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ และลูกจ้าง ดีเด่น ปี 57
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 ระดับสำนักการคลัง
Update news:
19 มิ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 149 ]

การปรับปรุงบัญชีกำหนดอัตราการเบิกเชื้อเพลิง
ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๗๑๐/๒๕๕๗ เรื่องการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง (26 พ.ค. 2557)
Update news:
26 พ.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 398 ]

การบันทึกข้อมูลเลขที่เช็ค 8 หลัก ในระบบงานการเงิน MIS 2
เนื่องด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ขยายเลขที่เช็คเป็น 8 หลัก จึงขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลเลขที่เช็คตั้งแต่หลักที่ 2 จนถึงหลักสุดท้าย (26 พ.ค. 2557)
Update news:
26 พ.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 442 ]

ปรับปรุงแบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติตามระบบเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินฯ
คณะกรรมการพิจารณากฎหมายฯ สำนักการคลัง ได้พิจารณาปรับปรุงแบบพิมพ์ จำนวน 12 แบบ (26 พ.ค. 2557)
Update news:
26 พ.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 476 ]

 หน้าที่   | 1 234

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 2063149206314920631492063149206314920631492063149 คน

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 0 2226 1959 แฟกซ์ 0 2225 8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200

Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved