» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» ความรู้ด้านการบัญชี
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง
กุมภาพันธ์ 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
วันนี้ : 19 กุมภาพันธ์ 2562


จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1010 คน
 ทั้งหมด 5106006510600651060065106006510600651060065106006 คน

 

นายพยชน์ หาญผดุงกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบำเหน็จบำนาญ

 

กองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการขอรับและเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จพิเศษของข้าราชการกรุงเทพมหานคร การตรวจสอบขอรับและขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จปกติและบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ลาออก เกษียณอายุ และถึงแก่กรรม การเบิกจ่ายเงินบำนาญ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญ (ชรบ.) เป็นรายเดือน การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ และเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการบำนาญสามัญกรุงเทพมหานคร การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการประเภทค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร และการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ข้าราชการบำนาญสามัญกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลการบริหารงานของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร การดำเนินการพิจารณาและแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร การส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการด้านสวัสดิการ นันทนาการ และการสงเคราะห์แก่ข้าราชการบำนาญของกรุงเทพมหานคร การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานสารบรรณและธุรการทั่วไป
2. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
3. การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ
4. การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะของกองบำเหน็จบำนาญ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
กลุ่มงานบำเหน็จบำนาญ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การตรวจสอบการขอรับและเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด และบำเหน็จพิเศษของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญกรุงเทพมหานครที่ลาออก เกษียณอายุราชการ และถึงแก่กรรม
2. การตรวจสอบการขอรับและขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษของลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ลาออก
เกษียณอายุราชการ และถึงแก่กรรม
3. การเบิกจ่ายเงินบำนาญ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญ (ชรบ.) เป็นรายเดือน
4. การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ และเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการบำนาญสามัญกรุงเทพมหานคร
5. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการประเภทค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร และการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ
แก่ข้าราชการบำนาญสามัญกรุงเทพมหานคร
6. การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. การควบคุมดูแลการบริหารงานของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
8. การดำเนินการพิจารณาและแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร
 
กลุ่มงานบำเหน็จบำนาญ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การขอรับ และเบิกจ่ายบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด และบำเหน็จพิเศษของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
2. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพผู้รับบำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญ
3. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการอื่นๆ และการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ข้าราชการครู
บำนาญกรุงเทพมหานคร
4. การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
งานสวัสดิการข้าราชการบำนาญ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การส่งเสริมสนับสนุนให้บริการด้านสวัสดิการ นันทนาการ และการสงเคราะห์เพื่อให้ข้าราชการบำนาญ
กรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. การให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือให้
การสงเคราะห์แก่ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อน เช่น มีเงินไม่
เพียงพอแก่การดำรงชีพ ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ เจ็บป่วยไม่สามารถช่วยตนเองได้
3. การเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือให้ประโยชน์แก่
ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร
4. การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net