» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» ความรู้ด้านการบัญชี
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง
กุมภาพันธ์ 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
วันนี้ : 19 กุมภาพันธ์ 2562


จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1313 คน
 ทั้งหมด 5106006510600651060065106006510600651060065106006 คน

 

นายไพศาล เหมวัฒนานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุสำนักงานวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นครุภัณฑ์ การเช่าครุภัณฑ์ การบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่โอนมาให้ดำเนินการ การควบคุมการสั่งซื้อ  สั่งจ้าง การเบิก  จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น วัสดุสำนักงาน การควบคุมทะเบียนยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดทางทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะ การควบคุม การกำหนดรหัสวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น รหัสทรัพย์สินเพื่อใช้ในระบบงานที่เกี่ยวข้อง การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น วัสดุสำนักงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติตามระบบงานจัดซื้อ/เช่า ระบบงานจัดจ้าง ระบบน้ำมัน (หน่วยงาน) การจัดทำและรวบรวมเอกสารการจัดหาพัสดุเพื่อการเบิกจ่ายเงิน การควบคุมและตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินของทุกหน่วยงาน รวมทั้งการจัดทำงบทรัพย์สินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร การพิจารณากลั่นกรองงาน การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดหาพัสดุ การโอน การจำหน่าย การเพิ่ม  ลดจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ศึกษา วิเคราะห์ ตีความ วินิจฉัยปัญหา ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียนในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาเสนอแนะข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบงานต่าง ๆ ในด้านการบริหารพัสดุ ปฏิบัติงานด้านนโยบายเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนเป็นทางเลือก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
• งานสารบรรณและธุรการทั่วไป
• งานการประชุม
• การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
• การงบประมาณ การเงิน การบัญชี
• การควบคุมดูแลทรัพย์สิน สถานที่และยานพาหนะของหน่วยงาน
• การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
• การปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชีของทุกหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร ที่โอนงบประมาณมาให้ดำเนินการ
• การบันทึกโอนวัสดุครุภัณฑ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
กลุ่มงานจัดหาพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
• การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ การเช่าครุภัณฑ์ ที่ได้รับโอนงบประมาณจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
• การบริหารจัดการงบประมาณการควบคุม การสั่งซื้อ การรับเข้า การเบิก จ่ายวัสดุน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ที่ได้รับโอนจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร การควบคุม
 
การกำหนดรหัสวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
• การปฏิบัติตามระบบงานจัดซื้อ/เช่า ระบบงานจัดจ้าง ระบบน้ำมัน (หน่วยงาน)
• การเช่า การเบิกจ่ายน้ำมันฯ งานด้านนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนเป็นทางเลือก
ตลอดจนการพิจารณาเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบงานจัดซื้อ/เช่า ระบบงานจัดจ้าง ระบบน้ำมัน (หน่วยงาน) และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
• การจัดทำและรวบรวมเอกสารการจัดหาพัสดุเพื่อการเบิกจ่ายเงิน
• การพิจารณากลั่นกรองงาน เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดหาพัสดุ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่ายทรัพย์สิน การพิจารณาเพิ่มลดจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของทุกหน่วยงาน และศึกษา วิเคราะห์ ตีความ วินิจฉัยปัญหา ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
 
กลุ่มงานควบคุมพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
• การควบคุมและตรวจสอบทะเบียน
• ทรัพย์สินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร
• การตรวจสอบการบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน
• การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
• การตรวจสอบการรายงานงบทรัพย์สินของทุกหน่วยงาน
• การจัดทำงบทรัพย์สินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
• การควบคุมและกำหนดรหัสทรัพย์สิน การบริหารจัดการงบประมาณค่าวัสดุสำนักงาน ตามที่ได้รับโอน ควบคุมการสั่งซื้อ• การรับเข้า การเบิก•จ่ายวัสดุสำนักงาน
• การรายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุสำนักงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
• การควบคุมทะเบียนยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร การจัดเก็บข้อมูล การต่ออายุทะเบียนภาษีประจำปี การแก้ไขเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง การโอน การจำหน่าย และการดำเนินการอื่นใดตามกฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะ
• การปฏิบัติ ตามระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง ระบบทะเบียนยานพาหนะ • การพิจารณากลั่นกรองงาน การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการจำหน่าย การโอนและการควบคุมทรัพย์สิน
• การพิจารณาเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบงานบัญชี ทรัพย์สิน ระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net