» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» ความรู้ด้านการบัญชี
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง
กุมภาพันธ์ 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
วันนี้ : 19 กุมภาพันธ์ 2562


จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1111 คน
 ทั้งหมด 5106006510600651060065106006510600651060065106006 คน

 

นายประชุม ไกรจิตต์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองโรงงานช่างกล

 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมยานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ของสำนักและสำนักงานเขตต่าง ๆ การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
 

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานประชุม การเงิน การงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะของกอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมการรับ – จ่ายเงินทุกประเภท การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายเงิน การใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน จัดซื้ออุปกรณ์และอะไหล่ การจ้างเหมาและควบคุมทรัพย์สิน ดูแล รักษาครุภัณฑ์ ควบคุมการใช้รถ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การเบิกจ่ายอะไหล่และวัสดุ ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือส่วนกลาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
ฝ่ายควบคุมระบบการซ่อม มีหน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการรับ – จ่ายยานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ตรวจสภาพก่อนเข้าซ่อมและหลังซ่อมเสร็จ ประเมินราคายานพาหนะเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ชำรุด พิจารณาอนุมัติการเบิกวัสดุในหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำทะเบียนประวัติ และสถิติการซ่อม พิจารณากำหนดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องจักรกล พิจารณายุบสภาพยานพาหนะที่หมดสภาพการใช้งาน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

ฝ่ายซ่อมบำรุง มีหน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะเครื่องทุนแรงทุกชนิดของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการออกแบบคำนวณผลิตสร้างชิ้นส่วนอะไหล่ เพื่อให้ในงานการปรับซ่อมเครื่องยนต์ การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ การตรวจซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง บำรุง รักษาเครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ การซ่อมสร้างคิดคำนวณ ออกแบบประกอบติดตั้งเกี่ยวกับงานด้านโครงสร้าง ตัวถัง หัวเก๋ง กระบะบรรทุก ตัวถึงอัดขยะและภาชนะรองรับมูลฝอย ออกแบบผลิตสร้าง ซ่อม ดัดแปลงแก้ไขเกี่ยวกับงานด้านชิ้นส่วนอุปกรณ์และวัสดุตกแต่งที่ใช้กับยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ตรวจสภาพ คำนวณรายการประมาณราคา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 
 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net