» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» ความรู้ด้านการบัญชี
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง
กุมภาพันธ์ 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
วันนี้ : 19 กุมภาพันธ์ 2562


จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 9 คน
 ทั้งหมด 5106006510600651060065106006510600651060065106006 คน

 

นายปิยะ พูดคล่อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการเงิน การคลัง การพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน เศรษฐกิจ และการคลังของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ฐานะการเงิน การคลัง กลั่นกรองการลงทุน การร่วมทุน และการจัดหาเงินลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ การพิจารณา ยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
 

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการประชุม การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะของสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาระเบียบต่าง ๆ ทางด้านการคลัง ยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุของกรุงเทพมหานคร ประกาศหรือนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ในด้านการคลัง การลงทุน เงินกู้ และความช่วยเหลือในประเทศและต่างประเทศ การให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง การพัสดุของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
กลุ่มงานนโยบายรายได้และรายจ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายด้านรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้และที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล การศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบรายได้กับรายจ่ายของกรุงเทพมหานครในอดีต เพื่อเสนอแนะนโยบายการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรุงเทพมหานคร การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เป็นภารกิจเฉพาะหรือเป็นภารกิจตามนโยบายของผู้บริหาร วิเคราะห์ความเสี่ยง และเสนอแนะรูปแบบการหารายได้ การเพิ่มมูลค่าจากสินทรัพย์ทางการเงินของกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลด้านการเงิน การคลัง และภาวะเศรษฐกิจทั่วไปของกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

กลุ่มงานนโยบายหนี้สิน
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ความจำเป็น และความคุ้มค่าของโครงการที่จะก่อหนี้ เสนอแนะรูปแบบ วิธีการก่อหนี้และการชำระหนี้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินของกรุงเทพมหานคร การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
ฝ่ายการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมอัตรากำลังการตรวจสอบบัญชี การรับ – จ่ายเงิน การพัสดุ และอื่น ๆ ของการพาณิชย์ทุกแห่ง วิเคราะห์ผลการดำเนินการด้านการเงิน การคลัง ของการพาณิชย์ให้ผู้บริหารทราบ ยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขข้อบัญญัติระเบียบการพาณิชย์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net