» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» ความรู้ด้านการบัญชี
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง
กุมภาพันธ์ 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
วันนี้ : 19 กุมภาพันธ์ 2562


จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน
 ทั้งหมด 5106006510600651060065106006510600651060065106006 คน

 

นายชยุต คำดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบัญชี
 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
• การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดวางระบบ
• กำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และพัฒนางานด้านระบบบัญชีของกรุงเทพมหานคร
• บริหารการใช้เงินสะสม เงินทดรองราชการ
• ควบคุมงบประมาณรายจ่าย เงินประจำงวด รวมทั้งเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
• จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินของกรุงเทพมหานคร
• จัดทำงบทรัพย์สินและหนี้สิน
• วิเคราะห์งบการเงินของกรุงเทพมหานคร
• การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกู้ทุกประเภท
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
1.งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
• งานสารบรรณ และธุรการทั่วไป
• งานการประชุม
• การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ
• การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะของกอง
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
2. กลุ่มงานประมวลบัญชีงบดุลและบริหารการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
• การบริหารการใช้เงินสะสม เงินยืมใช้ในราชการ เงินยืมทดรองราชการ
• การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสะสม เงินยืมใช้ในราชการ เงินยืมทดรองราชการ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ บัญชีเงินรับฝากธนาคาร บัญชีรายได้จากเงินนอกงบ• ประมาณอื่นรอการรับรู้ บัญชีค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณอื่น เป็นต้น
• การจัดทำงบทดลอง
• งบเงินรับ – จ่าย
• งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินสะสมกรุงเทพมหานคร
• งบรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงินของกรุงเทพมหานคร
• จัดทำและสรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมสะสม เงินยืมใช้ในราชการ เงินยืมทดรองราชการ
• ติดตามหนี้เงินยืมทุกประเภท
• การตั้งงบประมาณชดใช้เงินยืมสะสม
• ตรวจสอบยืนยันยอดลูกหนี้ • เจ้าหนี้คงค้างกับหน่วยงาน
• จัดทำรายงานทางบัญชี
• บันทึกข้อมูลตามระบบงานบัญชีในระบบ MIS ของ กทม.
• การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
3. กลุ่มงานประมวลบัญชีทำการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
• การบันทึกบัญชีรายจ่ายตามงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ทุกหมวดรายจ่ายตามแผนงาน /โครงการ
• การบันทึกบัญชีรายได้ กทม. ทุกประเภท
• การประมวลบัญชีเพื่อจัดแยกประเภทตามหมวดรายจ่าย และตามประเภทรายได้ กทม. • ดำเนินการเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
• จัดทำรายงานทางบัญชี
• รายงานรายได้ กรุงเทพมหานคร
• ตรวจสอบยืนยันยอดรายรับ• รายจ่ายของกองบัญชีกับหน่วยงาน
• บันทึกข้อมูลตามระบบงานบัญชีในระบบ MIS
• ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
4. กลุ่มงานรายงานการเงินและพัฒนาระบบบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
• ตรวจสอบ ควบคุมงบประมาณรายจ่าย
• บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินประจำงวด
• การโอนเพิ่ม การโอนลด งบประมาณของ กทม.
• จัดทำงบแสดงผลการดำเนินการทาง การเงินของ กทม. งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแส เงินสด
• ตรวจสอบยืนยันยอดและจัดทำรายงาน ทางการเงินของกรุงเทพมหานคร
• รายงานเงินอุดหนุนรัฐบาล
• รายงานเงินกู้
• รายงานการคลังตามระบบ GFMIS
• วิเคราะห์งบการเงิน
• จัดวางและพัฒนาระบบบัญชี และงานด้านวิชาการบัญชี
• การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของ กทม.
• บันทึกข้อมูลตามระบบงานบัญชีในระบบ MIS
• ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net