» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» ความรู้ด้านการบัญชี
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง
กุมภาพันธ์ 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
วันนี้ : 19 กุมภาพันธ์ 2562


จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1010 คน
 ทั้งหมด 5106006510600651060065106006510600651060065106006 คน

 

นางสาวกุณฑลี ตันติวุฒิสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการเงิน
 
กองการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการรับ – จ่าย การฝาก – ถอน การโอนเงินของกรุงเทพมหานครที่กำหนดในประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ประเภทต่าง ๆ และเงินตลาดนัดยอด 50 % ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจสั่งจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้3.1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการประชุมการงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะของกอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

กลุ่มงานบริหารการเงิน 1

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการจ่ายเช็ค และโอนเงินทุกประเภทตามที่กำหนดในประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ โดยรับผิดชอบสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคระกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักอนามัย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการคลัง สำนักผังเมือง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

กลุ่มงานบริหารการเงิน 2

มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานบริหารการเงิน 1 โดยรับผิดชอบสำนักการแพทย์ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา และสำนักงานเขต การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

กลุ่มงานบริหารการเงิน 3

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการจ่ายเช็ค และโอนเงินทุกประเภทที่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินกู้ทุกประเภทการจัดทำงบรับ – จ่าย ควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบยอดเงินตลาดนัด 50 % ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจสั่งจ่าย การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

กลุ่มงานรับเงิน
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการรับเงิน การฝากเงินทุกประเภท การควบคุม และบริหารบัญชีเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบหนี้สินของข้าราชการและลูกจ้าง การทำหน้าที่สำนักงานกองทุนสำรองจ่ายสำหรับเงินสาธารณูปโภคในเขตนครหลวง การให้คำปรึกษา แนะนำตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net