» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» ความรู้ด้านการบัญชี
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง
กุมภาพันธ์ 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
วันนี้ : 19 กุมภาพันธ์ 2562


จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 8 คน
 ทั้งหมด 5106006510600651060065106006510600651060065106006 คน

 

นางสาวมาลินี เธียรสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองรายได้
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของกองรายได้

• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับรายได้ทุกชนิด
• จัดทำงบประมาณการรายรับประจำปีของกรุงเทพมหานคร
• เก็บและรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับรายได้ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร
• วางหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดเก็บรายได้ ประเภทต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
• ควบคุมตรวจสอบเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ให้จัดเก็บรายได้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
• จัดทำโครงการเพิ่มรายได้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
• พิจารณา ปรับปรุงแก้ไขยกร่างกฎหมาย ข้อ บัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
• ติดตาม เร่งรัด ภาษีอากรที่ค้างชำระ การขอปลด ขอลด ค่าภาษี การอุทธรณ์ภาษี
• ติดตามการผ่อนชำระภาษี การยึดและการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้ค้างชำระค่าภาษี
• ดูแลรักษา และจัดหาผลประโยชน์จากการใช้ที่สาธารณะ ท่าเทียบเรือ ทรัพย์สินของ กรุงเทพมหานคร และรับชำระค่าเช่าทรัพย์สิน
• เร่งรัดและติดตามค่าเช่า จัดสถานที่สาธารณะเพื่อบริการที่ จอดยานยนต์และเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
• ติดตามผลการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งหน่วยงานอื่นมีหน้าที่จัดเก็บและนำส่งกรุงเทพมหานคร
 

ฝ่ายวิชาการ

• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เป็นรายได้ทุกชนิดของกรุงเทพมหานคร
• รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้จากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้ในการประมาณการรายได้ประจำปี
• จัดสรรประมาณการรายได้ให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติจัดเก็บรายได้
• รวบรวมผลการจัดเก็บ วิเคราะห์สาเหตุการจัดเก็บได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย
• พัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บรายได้
• แก้ไขระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บให้เหมาะสมกับสถานการณ์
• จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มรายได้ให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
• รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
• จัดเตรียมงานการประชุม การเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ
• ควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะของกอง
• เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการตีราคาปานกลางที่ดิน ทั้ง 50 เขต
• ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดวันชำระภาษี
• ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 5% ของภาษีบำรุงท้องที่
• ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 6% ของภาษีบำรุงท้องที่
• เบิกจ่ายเงินอุดหนุนดอกเบี้ยให้ เอกชนสร้างที่ จอดยานยนต์
 
ฝ่ายนิติการและระเบียบ
• พิจารณา เสนอแนะ ตอบข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ทุกชนิด
• พิจารณาปรับปรุงแก้ไขยกร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้
• ตรวจสอบลูกหนี้คดีล้มละลาย ตรวจร่างสัญญาซื้อขาย เช่า และสัญญาอื่น ๆ
• ควบคุมดูแลการเช่า ใช้ทรัพย์ สินท่าเทียบเรือและที่สาธารณะในความดูแลของกรุงเทพมหานคร
 
ฝ่ายบังคับภาษี

• ติดตามเร่งรัดการชำระภาษีอากรที่ค้างชำระ ยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร การขอปลด ขอลดค่าภาษี การอุทธรณ์ภาษี การขอผ่อนค่าภาษีอากรค้างชำระ
• พิจารณาดำเนินคดีผู้ไม่ชำระค่าภาษีปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการยึดและการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้ค้างชำระค่าภาษีอากร
 

ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดรายได้ 1
• พิจารณาเสนอความเห็นกำหนดค่ารายปีโรงเรือนรายใหม่และรายที่ขอลดค่ารายปี ตรวจสอบ เร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมทุกชนิด
• ตรวจสอบเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการจัดเก็บรายได้อยู่ให้ถูกต้องครบถ้วน และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ใช้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบ 18 สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตพระนคร ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี มีนบุรี ห้วยขวาง ดินแดง บางเขน ดอนเมือง จตุจักร บึงกุ่ม ป้อมปราบฯ หลักสี่ สายไหม คลองสามวา คันนายาว และสะพานสูง
 
ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดรายได้ 2
• พิจารณาเสนอความเห็นกำหนดค่ารายปีโรงเรือนรายใหม่และรายที่ขอลดค่ารายปี ตรวจสอบ เร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมทุกชนิด
• ตรวจสอบเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการจัดเก็บรายได้อยู่ให้ถูกต้องครบถ้วน และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ใช้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบ 16 สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตหนองจอก บางกะปิ ลาดพร้าว ปทุมวัน บางรัก พระโขนง คลองเตย วัฒนา ประเวศ สวนหลวง ลาดกระบัง ยานนาวา สาทร บางคอแหลม วังทองหลาง และบางนา
 
ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดรายได้ 3
• พิจารณาเสนอความเห็นกำหนดค่ารายปีโรงเรือนรายใหม่และรายที่ขอลดค่ารายปี ตรวจสอบ เร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมทุกชนิด
• ตรวจสอบเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการจัดเก็บรายได้อยู่ให้ถูกต้องครบถ้วน และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ใช้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบ 16 สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางพลัด บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ บางแค บางขุนเทียน จอมทอง ตลิ่งชัน หนองแขม ราษฎร์บูรณะ ทวีวัฒนา บางบอน และทุ่งครุ
 
งานบริการที่จอดยานยนต์
• จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ในถนนสายต่าง ๆ จำนวน 62 สาย และที่อาคารจอดยานยนต์ตลาดยอด บางลำพู และสวนมะลำ
• ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักการจราจร และขนส่งในการตีเส้นแบ่งช่องจอดยานยนต์
• ควบคุมดูแล และรวบรวมเงินค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ส่งเจ้าหน้าที่การเงินของกรุงเทพมหานคร
• รายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ประจำเดือน
• จัดทำทะเบียนคุมรายได้จากค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์รวมทั้งปี แยกเป็นรายถนน และรายบุคคล
• จัดทำทะเบียนคุมตั๋วจอดยานยนต์ บัตรจอดยานยนต์และบัตรจอดรถจักรยานยนต์
 
 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net